Hoạt động công ty

Toàn nhân viên Vinh Cao Môn Việt Nam

Nhân viên ưu tú

Bồi dưỡng kỹ thuật

Phần thưởng nhân viên ưu tú